black ribbon top left

                 

 

งานในหลวง ร9

ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์

28 ส.ค. 60 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายเส้นทาง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 1 G (UniNet) *Down

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายเส้นทาง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 1 G (UniNet) *Down (28/08/60) ระบบเครือข่ายสลับมาใช้เส้นทางสำรอง 50 M (CAT) อัตโนมัติ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่ายลดลง นั้น
      ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าว *พบว่าสาเหตุเกิดจากสาย Fiber optic ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย UniNet ของ Node จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ขาด 
ขณะนี้ UniNet ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทำให้ระบบเครือข่าย มศก.ตลิ่งชัน สามารถใช้งานได้ปกติตั้งแต่วันที่ 28/08/60 เวลา 17.00 น.

17 ส.ค. 60 - รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายหอพักทับแก้ว3 มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 06.20 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     รายงานการแก้ไขปัญหา กรณีระบบเครือข่ายหอพักทับแก้ว3 มศก.สนามจันทร์ ขัดข้องตั้งแต่เวลาประมาณ 06.20 น. ส่งผลกระทบทำให้ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวทั้งหอพัก นั้น
     ขณะนีี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประสานงานช่างไฟฟ้า (กองกิจการนักศึกษา) ดำเนินการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว พบว่าระบบไฟฟ้าชั้น 1 ขัดข้องขณะนี้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทำให้ระบบเครือข่ายหอพักทับแก้ว3 สามารถใช้ได้ปกติตั้งแต่เวลา 09.07 น. 
ปล.ขอขอบคุณช่างไฟฟ้า(กองกิจการฯ) ที่ให้ความอนุเคราะห์เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนครับ

14 ส.ค. 60 - เรื่องแจ้งให้ทราบกรณีการสมัครสมาชิก SUNet ของนักศึกษา ปี 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     ขอแจ้งให้ทราบกรณีการสมัครสมาชิก SUNet ของนักศึกษา ปี 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักศึกษาที่มีข้อมูลส่วนตัวถูกต้อง เช่น ชื่อ- นามสกุล ภาษาไทย&ภาษาอังกฤษ / วัน-เดือน-ปี เกิด ฯลฯ จะสามารถสมัครสมาชิก SUNet ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป หรือหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะประกาศข่าวให้ทราบผ่าน Fan page ของศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกครั้ง

8 ส.ค. 60 - ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร วันที่ 7 - 8 สิงหาคม

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
     ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเรื่อง "การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Base Education (OBE)" ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น5 อาคารศึกษาศาสตร์3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.30 น.
     รับชมโดยใช้โปรแกรม Browser เช่น Internet Exploer , Google Chrome , Mozilla Firefox ฯลฯ สามารถรับชมได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ , มือถือ , แท๊ปเล็ต ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN , SU-WiFi , su-roam-WiFi) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต ดังนี้
1. คลิกที่  http://live.su.ac.th
2. เข้าเว็บไซต์ ม.ศิลปากร www.su.ac.th > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลิก  http://live.su.ac.th
3.  https://portal.su.ac.th > เข้าสู่ระบบ > กรอก User,Password > คลิก Live Broadcast

11 ก.ค. 60 - ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560" วันพุธที่ 12 ก.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30- 16.30 น.

 เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด "การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560" ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30- 16.30 น.  รับชมโดยใช้โปรแกรม Browser เช่น Internet Exploer , Google Chrome , Mozilla Firefox ฯลฯ สามารถรับชมได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ แท๊ปเล็ต ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN , SU-WiFi , su-roam-WiFi) ของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต ดังนี้
     1. คลิกที่  http://live.su.ac.th
     2. เข้าเว็บไซต์ ม.ศิลปากร www.su.ac.th > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลิก  http://live.su.ac.th
     3.  https://portal.su.ac.th > เข้าสู่ระบบ > กรอก User,Password > คลิก Live Broadcast

5 ก.ค. 60 - ระบบ Web Login ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย มศก. ในส่วนของ "เข้าใช้งาน SU Service" ขัดข้อง

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
       ระบบ Web Login ก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย มศก. ในส่วนของ "เข้าใช้งาน SU Service" ขัดข้อง ทำให้ Login ไม่ผ่าน
แก้ไขเบื้องต้นโดยคลิกที่ "เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต" แทนชั่วคราว ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

30 มิ.ย. 60 - ระบบเครือข่ายเส้นทาง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 1 G (UniNet) ขัดข้องเวลาประมาณ 05.00 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
        ระบบเครือข่ายเส้นทาง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 1 G (UniNet) ขัดข้องเวลาประมาณ 05.00 น. ขณะนี้ระบบเครือข่ายสลับมาใช้เส้นทางสำรอง 50 M (CAT) อัตโนมัติ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่ายลดลง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

20 มิ.ย. 60 - ระบบเครือข่ายเส้นทาง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 1 G (UniNet) ขัดข้องเวลาประมาณ 14.40 น.

เรียน สมาชิก SUNet ทุกท่าน
      ระบบเครือข่ายเส้นทาง มศก.สนามจันทร์ - มศก.ตลิ่งชัน 1 G (UniNet) ขัดข้องเวลาประมาณ 14.40 น. ขณะนี้ระบบเครือข่ายสลับมาใช้เส้นทางสำรอง 50 M (CAT) อัตโนมัติ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ส่งผลให้ความเร็วในการใช้งานระบบเครือข่ายลดลง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ทำการประสานงานผู้ให้บริการระบบเครือข่าย (UniNet) เพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ขณะนี้ UniNet กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

tmp2

บทความไอทีและเทคโนโลยี

Prev Next

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยดวงตา

-----------------------------------------------

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control ควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยดวงตา

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Eye Control เวอร์ชั่น Beta โดยได้เพิ่มเข้ามาในอัปเดต Insider Preview Build 16257 สำหรับ PC ซึ่งฟีเจอร์ Eye Control นี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยดวงตาแทนเมาส์และคีย์บอร์ด  

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในบ้านให้ปลอดภัย และเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

-----------------------------------------------

การใช้งานคอมพิวเตอร์ในบ้านให้ปลอดภัย และเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

       การใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน ปัจจุบันดูจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบในชีวิตประจำวันของแต่ละบ้าน ซึ่งหลายครอบครัวมีการแบ่งเครื่องใช้งานโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว แต่บางบ้านอาจจะยังใช้เป็นแบบเครื่องคอมพ์ตัวเดียวเป็นเครื่องกลางบ้านอยู่ ก็แล้วแต่ความสะดวกและข้อจำกัด 

17 เทคนิคแจ๋ว ๆ ในการใช้ Google Maps ที่ทุกคนควรรู้

-----------------------------------------------

17 เทคนิคแจ๋ว ๆ ในการใช้ Google Maps ที่ทุกคนควรรู้

       สำหรับใครที่จำเป็นต้องเดินทางบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือออกทริปไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แอปพลิเคชันที่สำคัญที่สุดซึ่งไม่ว่าใครก็อาจจำเป็นต้องใช้ก็คือ Google Maps นั่นเอง โดยแอปฯ Google Maps

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

    logo silpakorn S     scival     gallery

 

ฐานข้อมูล Scopus ภาคพิสดาร ที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการงานวิจัย..... อ่านต่อได้ที่:  https://www.gotoknow.org/posts/510642

law

survey2

cloud

yyy

newb2

gis logo2

digital (2)

Joomla templates by Joomlashine